Committees

CME Committee Members

Chair: Xueqing Yu, China
Co-Chair: Katherine Barraclough, Australia
Member: Basu Gopal, India
Chuanming Hao, USA
Matthew Jose, Australia
Shinji Kume, Japan
Adrian Liew, Singapore
Jack Ng, Hong Kong
Hyeong-Cheon Park, Korea
Yusuke Suzuki, Japan
Cheuk-Chun Szeto, Hong Kong
Sydney Tang, Hong Kong
Rob Walker, New Zealand
Muh-Geot Wong, Australia